Plusklas

Voor de leerling, die cognitief zeer sterk is en een grote leerhonger heeft kan een plusklas een goede aanvulling zijn op het verrijkingsaanbod in de klas.

Doelstelling Plusklas

De doelstelling van de plusklas is: tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, zowel op intellectueel, als op sociaal- en emotioneel gebied waarbij aandacht is voor executieve functies. De plusklas geeft de mogelijkheid om uitbreiding en verdieping te bieden van het curriculum aan de leerlingen in combinatie met een verrijkt onderwijsaanbod in de klas.

Er zal gebruik gemaakt worden van diverse activiteiten met als doel het ontwikkelen van het analytisch, creatief en praktisch denken. In de plusklas zal verder gewerkt worden aan projecten, het ontwikkelen van vaardigheden voor het samenwerken, het aanleren van nieuwe vaardigheden,daarnaast zal er aandacht zijn voor filosofie, leren leren en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wekelijks krijgen de leerlingen ook een aantal huiswerkopdrachten mee welke op de eigen school gemaakt zullen worden.

Doelgroepbeschrijving plusklas

Voor de leerling, die cognitief zeer sterk is en een grote leerhonger heeft kan een plusklas een goede aanvulling zijn op het verrijkingsaanbod in de klas. De inzet van een plusklas kan echter nooit los gezien worden van een aangepast aanbod in de eigen reguliere klas van de leerling.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een goed verrijkingsaanbod in de reguliere klas, zal er vanzelf duidelijk worden voor welke leerlingen dit aanbod nog steeds niet voldoende toereikend is. Indien nodig kan er advies gevraagd worden aan de pluklasleerkrachten. Wij willen vooral kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerling. Heeft hij/zij extra uitdaging nodig? En zo ja, in welke mate?

Een leerling kan alleen aangemeld worden door een intern begeleider en in overleg met de groepsleerkracht.

Aanwezigheid

Als de leerkrachten van de plusklas een studiedag op woensdag hebben vervalt de plusklas en worden de leerlingen op de thuisschool verwacht. Op alle andere plusklasdagen worden de leerlingen in de plusklas verwacht.

Chromebook

Alle plusklasleerlingen krijgen een Chromebook 3180 Dell, 11 inch, in bruikleen van de Stichting PCOGV.

Schoolwerk

De plusklasleerling krijgt (digitale) opdrachten mee welke zoveel mogelijk op de thuisschool gemaakt moeten worden. Het gaat hierbij om circa 2 uur per week. De thuisschool geeft de plusklasleerling de mogelijkheid om de opdrachten te maken.

Toelatingscriteria plusklas

Alleen voor leerlingen uit groep 6 t/m 8.

Voor de leerling  is het verrijkingsaanbod binnen de school onvoldoende
toereikend gebleken.

De leerling mist gelijkgestemden/ontwikkelingsgelijken in de eigen klas.

Ouders en de leerling stemmen in met een proeftijd van 6 tot 8 weken

Procedure aanmelding plusklas

Indien een aanvraag voor de plusklas passend lijkt, worden de toelatingscriteria door de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider/ begaafdheidsspecialist, doorlopen en daarna besproken met
ouders. Na de proefperiode vindt er een evaluatiemoment plaats.

Locatieinformatie

In de plusklas in Barneveld zullen leerlingen van de scholen uit Barneveld, Voorthuizen, Woudenberg en Zwartebroek welkom zijn op: Kindcentrum De Branding, Lange Voren 90 Barneveld.

De plusklas in Nijkerk is gehuisvest in: Kindcentrum De Koningslinde, Larixlaan 86 Nijkerk. Hier zijn de leerlingen uit Nijkerk en Hoevelaken van harte welkom.

De schooltijden van beide plusklassen zijn op:

woensdagmorgen van 8.30 uur (tot 12.15 uur).

Indien de thuisschool een continurooster volgt zal de leerling zo snel mogelijk na 12.15 uur naar de thuisschool gaan en daar de lesdag vervolgen.

Voor leerlingen binnen de stichting PCOGV zijn er aan de plusklassen geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

plusklas@pcogv.nl